Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Alumneforeningen idræt, AU

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Idræt Alumneforening – Aarhus Universitet. Foreningens hjemsted
er Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for
medlemmerne. Foreningen er et socialt og fagligt forum, som sigter på at fastholde
medlemmernes tilknytning til Sektion for Idræt ved Aarhus Universitet.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver færdiguddannet bachelor (herunder personer med en
sidefagseksamen fra Idræt, AU) eller kandidat i Idræt ved Aarhus Universitet, som har lyst og
vilje til at arbejde for foreningens formål. Ansatte ved Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
optages ligeledes.
Ansøgere, der ikke lever op til de nævnte krav, kan i særlige tilfælde og efter bestyrelsens
forudgående godkendelse optages.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent på 250 kr.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt livslangt kontingent på kr. 250,-.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Indbetalte kontingentpenge refunderes ikke.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til generalforsamling med mindst 1 måneds
varsel og med angivelse af dagsorden jf. nedenstående. 
Stk. 2. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang om året i 1. kvartal.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
• valg af dirigent,
• valg af referent,
• godkendelse af dagsorden,
• bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af regnskab,

• behandling af evt. indkomne forslag,
• valg af bestyrelse,
• valg af én revisor,
• eventuelt.
Stk. 4. Forslag til dagsorden kan fremsendes til bestyrelsen indtil 3 uger før
generalforsamlingen. Indkomne forslag, der overholder denne frist, optages på dagsordenen,
som udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5. Foreningsåret følger kalenderåret. Medlemmer, som har betalt kontingent er
stemmeberettigede.
Stk. 6. Med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger angående foreningens
opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved
stemmelighed om et forslag, bortfalder forslaget.
Stk. 7. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foretages ved
håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.
Stk. 8. Alle stemmeberettigede medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på
generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning
om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire
uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen består af 5 personer.
Stk. 1. Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer.
Stk. 4. Formanden – og i dens fravær kasserer – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsordenen, når formanden skønner det
nødvendigt.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens aktiviteter dækkes gennem kontingent, brugerbetaling og eventuel støtte
fra universitetet, foreninger og andre bidragsydere.
Stk. 2. Kassereren fører foreningens regnskab og bestyrer foreningens midler. Regnskabsåret
følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder efter oplæg fra kassereren foreningens
årsregnskab.

§ 8 Revision af foreningens økonomi
Stk. 1. Ved den ordinære generalforsamling vælges én revisor blandt de fremmødte
medlemmer, men uden for bestyrelsen. Den på generalforsamlingen valgte revisor kan med 3
ugers varsel 2 gange årligt bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Foreningen opløses, når en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) vedtager
dette med mindst 2/3 af de afgivne medlemmers stemmer.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.

§ 11 Ikrafttræden af vedtægterne
Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 31. august 2017.